top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: 21-10-2022

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. AKHI gym, Multifunctionele training studio voor kleinschalige groepstrainingen, gevestigd aan de Pretoriusstraat 2H te Amsterdam, hierna te noemen AKHI gym.

b. Sportbeoefenaar, de sporter die na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst, deelneemt aan de groepstrainingen, aangeboden door AKHI gym, hierna te noemen Lid.

 Artikel 2. Voorwaarden

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door AKHI gym.

2.2       AKHI gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkend wettelijke termijn is vereist.

2.3       Indien een Lid voor hem nadelige wijzigingen niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht gaan. De opzegging dient schriftelijk voor de ingangsdatum van de wijziging door AKHI gym te zijn ontvangen.

 Artikel 3. Lidmaatschap

3.1       Het Lid is bekend met de contractduur waarmee hij het lidmaatschap aangaat vanaf de ingangsdatum, zoals deze vermeld en ondertekent staat op de lidmaatschapsovereenkomst.

3.2       Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.3       AKHI gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.4       Het Lid mag gedurende de openingstijden deelnemen aan de trainingen, indien deze zijn inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op http://www.akhigym.nl

 Artikel 4. Lidmaatschapsgelden

4.1       Het lidmaatschapsgeld dient maandelijks door het Lid bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien gekozen voor een in-een-keer-betaling dient het bedrag bij ondertekening van de overeenkomst door het Lid te worden voldaan.

4.2       Het lidmaatschapsgeld dient door middel van een automatische incasso overgemaakt te worden op de rekening van AKHI gym op het rekeningnummer NLINGB.

4.3       Door akkoord te gaan met de lidmaatschapsovereenkomst gaat het Lid ook akkoord met de maandelijkse automatische incasso uitgevoerd door AKHI gym. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor deze machtiging en dient na inschrijving en bevestiging zijn lidmaatschapsovereenkomst van een schriftelijke handtekening te voorzien.

4.4       Wanneer het Lid met geldige redenen afziet van een automatische incasso, dient het Lid er zelf voor te zorgen dat op uiterlijk de 28e van de voorafgaande maand het te betalen bedrag is overgemaakt op het rekeningnummer van AKHI gym.

4.5       Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval behoudt AKHI gym zich het recht het Lid de toegang en deelname aan trainingen te weigeren tot het moment dat zijn schuld is voldaan.

4.6       Het Lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

4.7       Alle prijzen zijn inclusief btw en zijn onderhevig aan btw-wijzigingen.

4.8       AKHI gym is bevoegd om binnen het redelijke prijswijzigingen door te voeren. AKHI gym zal het Lid hierover van tevoren inlichten, met opgave van reden en de mogelijkheid geven tot opzegging van het lidmaatschap.

 Artikel 5. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

5.1       Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of via akhisportgym@gmail.com opzegt, wordt het lidmaatschap na de verlopen contractduur automatisch maandelijks verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

5.2       AKHI gym mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling indien:

  1. Het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

  2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

  3. Indien het Lid de huisregels (zie artikel 10) niet naleeft;

  4. Indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.

5.3       Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

Artikel 6. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

6.1       In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of (ernstig) letsel kan met schriftelijke toestemming van AKHI gym het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort.

6.2       Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van AKHI gym – deugdelijk bewijs.

6.3       Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

6.4       De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 Artikel 7. Openingstijden en Trainingen

7.1       AKHI gym is bevoegd om de training studio te sluiten.

7.2       AKHI gym is bevoegd om de trainingen geheel of gedeeltelijk (blijvend) te wijzigen.

7.3       AKHI gym is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de training studio tijdelijk of blijvend te wijzigen.

7.4       AKHI gym is bevoegd de training studio voor noodzakelijk onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

7.5       AKHI gym zal indien van toepassing en binnen zijn mogelijkheden proberen om vervangende trainingen aan te bieden.

7.6       Wanneer om welke reden dan ook AKHI gym geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid er mee akkoord dat hij genoegen neemt met een training in voor het doel geschikte openbare ruimte.

Artikel 8. Persoonsgegevens en Privacybeleid 

 8.1 Het Lid is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan AKHI gym verstrekt, 

zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres.

8.2 Het Lid dient veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals onder andere de adresgegevens, schriftelijk door te geven.

 8.3 Indien het Lid zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft hij/zij aan AKHI gym toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van AKHI gym.  De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door AKHI gym gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

AKHI gym zal alle data van het Lid op schriftelijk verzoek van het Lid vernietigen. 

 8.4 Het Lid verleent door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden aan AKHI gym ondubbelzinnig toestemming om aan het Lid aanbiedingen van AKHI gym per e-mail en anderszins toe te sturen. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1       AKHI gym is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van AKHI gym.

9.2       Ieder Lid is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch AKHI gym, noch zijn medewerkers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen.

 Artikel 10. Huisreglement

10.1     Het Lid is bekend met de door AKHI gym gehanteerde huisregels en is verplicht deze na te leven. Deze huisregels zijn aanwezig in de training studio.

10.2     AKHI gym kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 Artikel 11. Slotbepalingen

11.1     Op alle door AKHI gym gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2     Overeenkomsten tussen het Lid en AKHI gym kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of worden opgezegd.

11.3     Wanneer een van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen van toepassing.

bottom of page